خرید کارخانه.فروش کارخانه.اجاره کارخانه.خرید کارگاه با شرایط ویژه

                               
جستجو جستجوی پیشرفته
جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش (قیمت ها به تومان می باشد)
شهرک صنعتی نظرآباد
زمین : 20000 سوله : 0 قیمت : 2,500,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 6380 سوله : 4000 قیمت : 120,000,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 6130 سوله : 1200 قیمت : 7,000,000,000 اطلاعات بیشتر
منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین : 1500 سوله : 150 قیمت : 2,000,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 270 سوله : 170 قیمت : 3,400,000,000 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 7500 سوله : 1500 قیمت : 1,500,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 14330 سوله : 70 قیمت : 8,600,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین : 3000 سوله : 1500 قیمت : 3,000,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 460 سوله : 300 قیمت : 500,000,000 اطلاعات بیشتر
شهرک صنعتی گلگون
زمین : 50 سوله : 150 قیمت : 385,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3 
جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره (قیمت ها به تومان می باشد)
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 150 سوله : 120 ودیعه : 150,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 2000 سوله : 100 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
داخل شهر(تهران)
زمین : 2000 سوله : 180 ودیعه : 0 اطلاعات بیشتر
حومه کـــــــرج
زمین : 7500 سوله : 1500 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 264 سوله : 200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 4660 سوله : 2200 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2330 سوله : 1100 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده قدیم کـــرج(65متری فتح)
زمین : 2330 سوله : 1100 ودیعه : 50,000,000 اطلاعات بیشتر
احمدآباد مستــــوفی
زمین : 600 سوله : 180 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
جاده ســــــاوه
زمین : 300 سوله : 300 ودیعه : 30,000,000 اطلاعات بیشتر
1 2 3