نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی شکوهیه
زمین: 501 تا 1000 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 203126
تاریخ ثبت: 1399/12/16
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته