نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 500 میلیون
اجاره بها: از 5 تا 10 میلیون
کد مربوطه: 180056
تاریخ ثبت: 1399/02/08
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته