شهرک صنعتی مامونیه

شهرک صنعتی مامونیه

واقع در استان: مرکزی

آدرس شهرک صنعتی: 5 كيلومتري مامونيه مجاور اتوبان ساوه تهران

واقع در شهرستان: زرنديه
مساحت کل شهرک(هکتار): 993
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 502.41
مساحت صنعتی(هکتار): 370
تعداد قراردادهای منعقده: 216
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 108
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 2383
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: 108
فاصله تا فرودگاه: 50 کیلومتر
فاصله تا راه آهن: 20 کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: 195 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: 30 کیلومتر
فاصله تا گمرک: 30 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر: 0 کیلومتر
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته