شهرک صنعتی ایوانکـــی

شهرک صنعتی ایوانکـــی

واقع در استان:

سمنان

 

واقع در شهرستان:

گرمسار

مساحت کل شهرک(هکتار):

397

مساحت فاز عملیاتی(هکتار):

348.323

مساحت صنعتی(هکتار):

255

تعداد قراردادهای منعقده:

554

مساحت واگذار شده(هکتار):

0

تعداد واحد های به بهره برداری رسیده:

261

تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر):

5138

 

تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:

293

 

 فاصله ها

فاصله تا فرودگاه:

8 کیلومتر

فاصله تا راه آهن:

2 کیلومتر

فاصله تا مرکزاستان:

150 کیلومتر

فاصله تا نزدیکترین شهرستان:

8 کیلومتر

فاصله تا گمرک:

0 کیلومتر

فاصله تا نزدیکترین بندر:

<
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته