شهرک صنعتی علی ابـــاد

شهرک صنعتی علی ابـــاد

شهرك صنعتي علي آباد يكي از شهركهاي صنعتي  تابع شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران بوده كه عمليات اجرايي شهرك مذكور  در سال 1370 در غرب شهر ايوانكي و در فاصله حدود 40 كيلومتري گرمسار و 55 كيلومتري شهر تهران در مساحت 370 هكتار شروع گرديده  و  زمين صنعتي آن برابر 245  هكتار مي باشد و تاكنون 220  هكتار آن واگذار و واحدهاي صنايع غذايي يا انتقالي  از تهران در آن در حال فعاليت هستند.

بر اساس آمار واطلاعات موجود در حال حاضر از تعداد 967 قرارداد واگذاري زمين ، تعداد 357 واحد صنعتي  با 4236 نفر شاغل  در اين شهرك فعال هستند.

اشتغال و فعاليت واحدهاي صنعتي شهرك تا تاريخ 31/06/89

تعداد كل قراردادهاي واگذاري

968

تعداد واحدهاي فعال

357

تعداد شاغلين فعلي

4236

تعداد شاغلين در بهره برداري كامل

37000

ماخذ : وبسايت شركت شهركهاي صنعتي استان تهران

اين شهرك از ابتدا در اراضي محدوده بخش ايوانكي احداث گرديد اما به دليل اينكه بخشي از صنايع انتقالي و آلوده كننده از تهران در آن مستقر شدند، اداره  آن توسط شركت شهرك هاي صنعتي صورت گرفت.

اين امر از همان ابتدا محل اختلاف مسئولين دو استان سمنان و تهران بوده است و مكاتبات و پيگيري هاي متنابهي از سوي دو طرف براي در اختيار گرفتن كامل آن صورت مي گرفت ولي با توجه به موانع قانوني از جمله قانون تقسيمات كشوري، الحاق آن به استان تهران تاكنون امكان پذير نشد

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته