شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

واقع در استان:

تهران

 

واقع در شهرستان:

تهران

مساحت کل شهرک(هکتار):

243

مساحت فاز عملیاتی(هکتار):

193

مساحت صنعتی(هکتار):

125

تعداد قراردادهای منعقده:

504

مساحت واگذار شده(هکتار):

0

تعداد واحد های به بهره برداری رسیده:

250

تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر):

5345

 

تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:

183

 

 

فاصله ها

فاصله تا فرودگاه:

10 کیلومتر

فاصله تا راه آهن:

3 کیلومتر

فاصله تا مرکزاستان:

25 کیلومتر

فاصله تا نزدیکترین شهرستان:

جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته