نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: داخل شهر(تهران)
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 175016
تاریخ ثبت: 1398/09/14
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته