نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس:
زمین: 501 تا 1000 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 50 میلیون به بالا
اجاره بها: از 5 تا 10 میلیون
کد مربوطه: 172011
تاریخ ثبت: 1398/07/27
توضیحات : مواد غذایی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته