نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: محدوده شرق تهـــران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 172008
تاریخ ثبت: 1398/07/25
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته