نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: خیابان اتحاد(جاده دماونــــد)
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 169004
تاریخ ثبت: 1398/06/15
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته