نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: داخل شهر(تهران)
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 500 میلیون
اجاره بها:
کد مربوطه: 137689
تاریخ ثبت: 1395/08/15
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته